Menu

Duyurular


Gemi Acentelik İşlemleri Hk.

SİRKÜLER NO: 3.1  / 279-235  = 06/05/2015
 

İlgi: T.C.Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 24.04.2015 tarih ve 27505 sayılı yazısı.
 
“Emniyet Genel Müdürlüğü ile Liman Başkanlıkları'na gereği, Derneğimize bilgi olarak gönderilen ilgi yazı ile;
 
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Genel Müdürlüklerine gelen yazıda, son zamanlarda tali veya koruyucu acentelik hizmeti veren bazı acentelerin vekalet yoluyla başka bir acente personeline yetki vererek kendi şirketleri adına işlem yaptırmak istedikleri, bu taleplerin Gemi Acenteleri Yönetmeliği'ne aykırılık teşkil edip etmediği hakkında Genel Müdürlükleri'nden bilgi istendiği,
 
-Liman Başkanlıkları'ndan Genel Müdürlükleri'ne gelen bilgilerden ;
 
a) Bazı acentelerin sisteme veri girişinde bulunmak ve belge düzenlemek amacıyla adlarına  tahsis edilen kullanıcı kodu ve şifreyi, vekil veya tali acente olarak atadıkları acentelere kullandırıp kendi adlarına işlem yaptırdıkları veya tali acente olarak atamadan başka acentelere kullandırıp işlem yaptırdıkları,
 
b) Bazı tali acentelerin de ana acente tarafından düzenlenen belgelerle veya tali acenteliğini yaptıkları gemilere hizmet vermek üzere başka bir acenteyi tali acente olarak atayarak işlem yaptırmak istedikleri, bu konulardaki uygulamaların Liman Başkanlıkları arasında farklı olduğunun tespit edildiği belirtilerek ;
 
Gemi Acenteleri Yönetmeliği hükümleri gereğince, Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydı ile acentelik faaliyetlerinin Bakanlıklarınca tarafından verilen yetki doğrultusunda düzenlenen Gemi Acenteliği Yetki Belgesi ile yürütüldüğü, adlarına Gemi Acenteliği Yetki Belgesi düzenlenen acentelerin, yetkilendirildikleri bölge sınırları içinde faaliyet gösterdiği, yetkilendirildikleri bölge dışındaki faaliyetlerini şube açarak veya yetki belgesine sahip tali acente atayarak yürütüldüğü,
 
Bu kapsamda, yetki belgesi almaya hak kazanan acentelerin koruyucu ve tali acentelik dahil tüm acentelik işlemlerinde ve bilgi sistemine veri girişlerinde bulunabilmeleri için adlarına kullanıcı kodu ve şifre tahsis edildiği, düzenlenen yetki belgesi ve tahsis edilen kullanıcı kodu ve şifrenin başkasına devredilemez olduğu ve başka acenteler tarafından kullanılamayacağı, bu nedenle tali acentelerin tali acente olarak atandıkları gemilere ait acentelik işlemlerinin tamamının adlarına tahsis edilen kullanıcı kodu ve şifreyi kullanarak düzenledikleri evraklarla yaptırmalarının gerektiği, ayrıca tali acentelerin de tali acentesi oldukları gemilere başka bir acenteyi tali acente olarak atamalarının mümkün olmadığı,
 
 Yetkilendirilen acentelerin, liman başkanlıklarında ve liman tesislerinde gümrük, emniyet, sahil sağlık birimlerinde acentelik işlemlerini yürütecek personel adına çalıştığı acente ilişkili gemi acentesi personel tanıtım kartının düzenlendiği, İdare tarafından adlarına düzenlenmiş tanıtım kartı olmayan acente personelinin acentelik işleminin yaptıramayacağı, görev yaptıkları gemi acenteleri dışında başka bir acente adına işlem yaptığı tespit edilen kişiler adına düzenlenen tanıtım kartlarının da iptal edileceği,”
 
Bildirilmekte olup ilgi yazı ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1 : İlgi yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz