Menu

Duyurular


“Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ”

SİRKÜLER NO: 11.5 / 684-514   = 25/12/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’ dan alınan, 24/12/2014 tarih ve  5342-871 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
"Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)  tarafından “Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  24.12.2014 tarih ve 29215 sayılı Resmi Gazete’de  yayınlanmış olup  yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
           
 Bahse konu Yönetmelik’te
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 “(2) BKY’ler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının %75’ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilirler. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında, vergi desteği için Müsteşarlığa başvurulan tarihten itibaren projesi son beş yıl içinde desteklenmiş kurumlara iştirak sağlayan BKY’ler için bu oran %100 olarak uygulanır. Yıllık indirim tutarı 1.000.000 TL’yi aşamaz.”
 
ifadesi  yer almakta olup , Yönetmelik Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) “Duyurular/ Mevzuat Duyuruları” bölümünde yayınlanmaktadır.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                         Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi yönetmelik
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz