Menu

Aylık Yazı Dizileri

Değerler

Temmuz 2006

DEĞERLER
 
"Değerler" Kavramı
 
İnsan önce kendi varlığı hakkında, sonra çevresiyle ilgi ve ilişkilerinde, tutum, davranış ve eylemlerinde bir çok değerlere sahiptir. Yaradılışı ile birlikte insan çözülmesi gereken sayısız so­runlarla karşı karşıya kalır. Önce yaşaması gerekir. Sonra, hayatını koruması, geliştirmesi, neslinin devamı var olmanın şartları olarak ortaya çıkar. Başlangıçta doğuştan varolan içgüdülerin sağladığıve çevrenin yardımıyla kazanılan hayatta kalabilme şansı giderek yerini karşı karşıya kalınan sorunların çözümündeki tutum, davranış ve eylemlere bırakır. İnsan, bu sorunları çözmeye çalışırken bazılarına öncelik verir, bazılarını da geri bırakır. De­ğişmeyen tek gerçek, insanın karşılaştığı sorunları çözüm yolu aramadan hemen tavır alma (tutumda bulunma) davranış ve eylemi içinde bulunmasıdır. Bütün bunları yönlendiren ise "Değerler"dir.

İnsan, sahip olduğu veya çevresinin kendisine sahip kıl­dığı "değerlere" bağlı olarak, onlar tarafından yönlendi­rilip, yönetilerek hareket eder. Sorunlarını da bu değer­lere bağlı kalarak sıralar, kimine öncelik verir, kimine hiç değinmez.

İnsanların, toplumların, milletlerin ve devletlerin insan­lık dünyasında bir varlık olarak yer alabilmeleri, varlık­larını koruyup, geliştirmeleri ancak bağlı oldukları de­ğerlere ve bu değerlerin özelliklerine bağlıdır. O kadar ki, insanlar, toplumlar, milletler ve devletler bağlı oldukları değerlerle tanımlanırlar.­

Her çağın kendine özgü “değerleri” vardır. Devletler arası ilişki­lerde ve mücadelelerde de "Güç Unsuru" öncelik taşı­mıştır. Ancak, hiçbir zaman “yüksek değerler” bir yana itilmemiştir. Yaşadığımız çağda da bu durumun daha da etkin ve yaygın olarak devam etme eğilimi görülmekte­dir. Gerçekte toplumların, milletlerin ve devletlerin var olabilmeleri, varlıklarını devam ettirip kanıtlayabilmele­ri, hatta güç unsuru sağlayabilmeleri daima “yüksek de­ğerlere” bağlılıkları ölçüsünde önem kazanmıştır. Aksi tu­tum ve davranışlar ise kısa sürede sönmüş, sonuçsuz kalmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş nedeni, “milli de­ğerleri”dir ve bu varoluşher şeyden önce “milli de­ğerlere” sahip olmakla mümkündür ve sahip olmakla devam eder. Toplumlara kişilik veren, onları birbirinden ayıran bağlı oldukları “yüksek değerler”in meydana getirdiği tutum, davranış biçimleri ve hareketleridir. Bunlar, toplumların "öz değerleri”dir.

Her toplum iktisadi gelişmesi, refahı için “ekonomik de­ğerler”e önem verir, hırslara, tutkulara kapılabilir. Bun­larda hiçbir özellik yoktur. Toplumları, araç değerler de­ğil "öz değerler" korur, geliştirir ve ebedi kılar.

1931 yılında Ulu Önderimizin açıkladığı, "İnsanları mutlu edeceğim diye onları birbirine boğazlatmak insanlıktan uzaktır ve son dere­ce üzülünecek bir sistemdir. İnsanları mutlu edecek yegane vasıta, onları birbirlerine yaklaş­tırarak, onlara birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını sağlamaya ya­rayan hareket ve enerjidir. Dünya barışı için de insanlığın gerçek mutluluğu, ancak bu yük­sek ideal yolcularının çoğalması ve başarılı olmalarıyla mümkündür." sözü bizlere ışık tutmaktadır.

Bir ülkü ve kültür birliği olarak 105 yıllık geçmişi olan Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, yüksek değerlere sahip, onları koruma ve geliştirme kararlılığında olan kişilerin başlattığı bir düşünce ve eylem birliğidir.

Varoluş nedenlerinin başında, bu yüksek değerlere bugün de sahip çıkma, koruma ve yaygınlaştırma kararlılığı içinde olması gelmektedir. Bu değerleri sizlerle paylaşmayı görev saymaktadır.

Her üyemiz, binlerce yıllık tarihte hiç değişmemiş “ değerler “ ile varlıklarını koruyabilme, insanlık aleminde gerçek ve hakları olan yerlerini alma mücadelesi vermektedir.

Bizim görevimiz ise her zaman olduğu gibi “ değerler “ konusunda üyelerimizi bilgilendirmek ve aydınlatmaktır.
 

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 

Ruhi Duman
16.04.2004 - 31.05.2012 Dönemi
Yönetim Kurulu Başkanı