Menu

Duyurular


Yurt Dışında Satın Alınan Gemilerin MGS’ne Tescili Hk.

SİRKÜLER NO: 22.1 / 0622- 446 = 19/10/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 18/10/2011 tarih ve  3984-557/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 10.10.2011 tarih ve 29268 sayılı yazısına atfen;

 

Gereği Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine, bilgi olarak Odamıza gönderilen ilgi yazı ile;

 

-Yurt dışından satın alınan gemilerin Türkiye’ye gelmeden Türk Uluslararası Sicili (TUGS)’ne tescili hususunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için, TUGS Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığı ve 12.09.2006 tarih ve 29292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği,

 

-Ancak yurt dışında satın alınan gemilerin, bir Türk limanına gelmeden Milli Gemi Sicili (MGS)’ne tescil edilemediğinden, bu hususa ilişkin sıkıntıların giderilmesi amacıyla da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan çalışmalar neticesinde; 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’ın 13.üncü maddesinin (b) fıkrasının, “Bayrak Şahadetnamesinin düzenlendiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde mahalli sicile başvurarak Türk Uluslararası Gemi Siciline veya Milli Gemi Siciline kaydedilmesi” şeklinde değiştirildiğine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının 29.08.2011 tarih ve 28031 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği,

 

-Bu itibarla, yurt dışından satın alınan gemilerin MGS’ye tescilinin, ilgili Kanun maddesinin uygulanmasında yapılan değişiklik doğrultusunda yürütülmesi ve kayıt esnasında daha önce istenen Gümrük Giriş Beyannamesinin bundan sonra istenmemesi,

 

bildirilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: Denizcilik Müsteşarlığı’nın Yazı Sureti

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz