Menu

Duyurular


Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

TUTANAK NO.180/105


ÜYELERİN ADI VE SOYADI: Ruhi DUMAN, Kenan TÜRKANTOS,
Recep DÜZGİT, Emin EMİNOĞLU,  Andrea VERMEZ,
Murat DENİZERİ

 

YEDEK ÜYELER: Serdar AYIRTMAN, Cihangir İNANÇ

 

30/07/2008 Çarşamba  günü saat 11:00 de yukarıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin yapmış oldukları toplantıda aşağıdaki kararları almıştır.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

1-  GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINDA YAPILACAK TOPLANTI’YA DAVET :

 

T.C.Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü’ nden alınan 17 Temmuz 2008 tarihli elektronik posta mesajında, “ Deniz taşımacılığı ile ilgili ortaya çıkan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri ve bilgi paylaşımı amacıyla Müsteşarlığımızda gerçekleştirilecek olan toplantının 31.07.2008 tarihinde olacağı 15.07.2008 günlü ve 14309 sayılı yazımızla (posta yoluyla gönderilmiştir) bildirilmişti. “ denilerek, yazı ekinde gündem maddeleri gönderilmiş ve bu toplantıya Derneğimiz temsilcilerinin de katılması istenmiştir.

 

Önceki aylarda tarafımızdan gümrüklerde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini  talep eden ve söz konusu gündem maddelerine Derneğimizin bahis ettiği sorunları da dahil eden Gümrük Müsteşarlığı’ nın  bu toplantısına Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  Sayın Kenan Türkantos’ un katılmasına,

 

2-GÜMRÜK CEZALARI HAKKINDA GÖRÜŞMELER :

 

Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliği’ nin 29. maddesine göre gemi acentelerinin gemi geçişleri ile ilgili bildirimleri yapmadıkları gerekçesi ile Gümrük Müdürlükleri tarafından gemi acentelerine gönderilen cezalar ile ilgili Derneğimizin yapmış olduğu yoğun çabalar neticelerini vermiş ve söz konusu yönetmelikte değişiklik yapılarak konuya çözüm getirilmiştir.

 

Yönetmelik değişikliğinden sonra bu konu ile ilgili danışman avukatımızdan aldığımız teyit doğrultusunda aşağıdaki sirkülerimiz hazırlanmış ve bütün üyelerimize duyurulmuştur.

 

Söz konusu sirkülerimiz ;

 

“ Bilindiği üzere, Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Temmuz 2008 tarih ve 26931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve bu yönetmelik değişikliği ile, gemi acentelerinin " bildirim eksikliği " nedeni ile cezalara maruz bırakıldığı söz konusu Yönetmeliğin 29. maddesi değiştirilmiş ve " Yabancı bir ülke limanından Çanakkale veya İstanbul Boğazlarına veya limanlarına veya bu Boğazlardan geçerek bir Türk limanına gidecek olan gemilerin geliş gün ve saatleri ile gerekli diğer bilgilerin, Seyir Planı-1 (SP-1) raporunu veren kaptan, donatan veya acentesi tarafından İstanbul'da Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne veya bu Başmüdürlükçe belirlenecek Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne, Çanakkale'de ise Çanakkale Gümrük Muhafaza

Müdürlüğüne bildirilmesinde; 8/10/1998 tarihli ve 98/11860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünün 6 ncı maddesinin (a) bendi gereği en az 24 saat önceden Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine yapılan bildirimler, ilgili Gümrük Muhafaza İdaresine yapılmış sayılır. " denilerek, gemi acentelerinin ayrıca Gümrük Muhafaza Müdürlüklerine bildirim yapmasına gerek kalmadığı anlaşılmıştır.

 

Ancak Yönetmelik Değişikliğinde  " Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer " maddesi sebebiyle, söz konusu Yönetmelik değişikliğinin geçmişe şamil olup olmadığı hususunda açıklık olmadığı görülmüş ve konu ile ilgili Hukuk Büromuzdan görüş talep edilmiştir.

 

Alınan görüş doğrultusunda Hukuk Büromuz çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Hukuk Büromuzun görüşüne göre; Verilen cezaların, Yönetmelik değişikliği çerçevesinde geri alınabilmesi, söz konusu cezaların kesinleşmemiş olması şartına bağlı olduğundan:

 

1)  Yeni tebliğ edilen cezalara karşı ekte örneği sunulan itiraz dilekçesi ile itiraz edilmesi,

 

2)  Bugüne kadar Gümrük Başmüdürlükleri' ne yapılmış olan itirazlarla ilgili olarak, her itiraz dosyasına ilave olarak yine ekte örneği sunulan ( (a) maddesinde bahsi geçen ) itiraz dilekçesinin ilgili Gümrük Başmüdürlüğü' ne, o gemi ile ilgili SP1 raporu ile birlikte gönderilmesi,

 

3) İdari Yargıya intikal edecek cezalar için ise;

   

a) Örneği ekte sunulan itiraz dilekçesi ile ilgili Gümrük Başmüdürlüğü' ne itiraz edilmesi,

b) ( Aynı zamanda ) Örneği ekte sunulan iptal davası dilekçesi ile ( şirketinizdeki işleminize uygun ) İdari Yargı' ya başvurulması

 

4) Daha önce İdari Yargı' ya başvurulmuş (dava açılmış)  ise; ekte örneği sunulan beyanın ilgili merciye ek olarak verilmesi

 

tavsiye edilmektedir.

 

Ayrıca, yine örneğini ekte bulacağınız, T.C Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü' nün ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine,  Yönetmelik Değişikliği ile ilgili göndermiş olduğu yazının kopyası verilen cezaların yönetmelik çerçevesinde geri alınabilmesinin söz konusu cezaların kesinleşmemiş olması şartına bağlı olduğunu göstermektedir. “

 

Şeklinde olup, tavsiye edilen yolları takip eden üyelerimizin söz konusu cezalara muhatap olmadığı değerlendirilmiştir.

 

3- HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE YAPILAN TOPLANTI :

 

Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin 18 Haziran 2008 günü ziyaret ettiği Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Sayın Celal Şahin Bey’ e,  01.01.2009 tarihinde uygulanmasına başlanacak olan Gemi Sağlık Resmi Uygulama  Yönetmeliği ile ilgili tereddütlü konuların iletildiği tüm üyelerimize 09.07.2008 tarih ve 179/104 nolu sirkülerimiz ile duyurulmuş ve Genel Müdürlüğün teknik ekibi ile birlikte Temmuz ayı içinde daha geniş kapsamlı bir toplantı yapılacağı bildirilmiş idi.

 

Anılan toplantı 16 Temmuz 2008 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu toplantıya :

 

VDAD ‘dan :

Sayın Andrea Vermez ( AV )

Sayın Aykut Güçer ( AG )

Sayın Cihangir İnanç ( Cİ )

Sayın Neslihan Başarslan ( NB )

 

DTO ‘dan:

Sayın Ahmet Tağmaç

 

HSSGM ‘den  :

Sayın Celal Şahin

Sayın Ömer Koçak ( Müd Yrd )

Sayın Ahmet Zeki Hürdoğan ( Karantina Daire Bşk )

Sayın Bekir Çelpçıkay ( Karantina Daire Bşk Yrd )

Sayın Fuat Arslan ( Hukuk Servisi )

 

Katılmışlardır.

 

Toplantı, Yeni Yönetmeliğin eskisi ile farklı noktalarının projeksiyon ile sunumu şeklinde başlamış ve yeni yönetmelik ile gelen yenilikler tanıtılmıştır. Bunlar :

 

1- Bürokrasi ve kırtasiye işlemleri kalkacak,

2- Nakit para dolaşımına son verilecek

3- Sağlık Resmi ödemelerinde 3 iş günü içinde ödenme şartının getirilmesiyle, gemi gelmeden önce veya gemi limanda iken / geçerken Cumartesi-Pazar, mesai harici endişesi olmadan mükellefler ödemelerini Internet ortamında gerçekleştirebilecek.

4- Kabotaj hattında sefer yapan gemiler, yılda sadece bir kere sağlık denetiminden geçirilecek

 

şeklinde anlatılmıştır.

 

Bilahare Derneğimizin daha önceki toplantıda yönelttiği sorular üzerinde teker teker görüşülmüş ve tümü açıklığa kavuşturulmuştur.

 

Özellikle üyelerimizi çok yakından ilgilendiren denetimler ve bu denetimlere bağlı olarak cezalar konusu ile ilgili olarak, Sn Celal Şahin' in bir önceki toplantıda bahsettiği " Check List" lerin hazırlanarak standartların oluşturacağı ifadesinden hareketle listelerin hemen hemen hazır olduğu, bu listelere  taşradaki birimlerden görüş beklendiği, ancak bu standartları uygulamada Karaköy limanının pilot bölge seçilerek 3 ay deneme yapacakları bilahare gemi / acentelere duyuracakları ifade edilmiştir.

   

Sonuç olarak; Toplantı sonunda 15- 20 gün içinde yeniden bir toplantı yapılmasına, bu toplantıda check list maddelerinin görüşülmesine, bilahare bu listeler ile deneme denetlemeleri yapıldıktan sonra DTO' da yapılacak Devlet Kurumlarının da katılacağı geniş katılımlı bir toplantı ile denetimlerin tüm sektöre tanıtılmasına, bu işler için Derneğimiz ile ortak çalışma yapılmasına karar verilmiştir.

 

Ayrıca Sn Celal Şahin, " Bu Yönetmelik ile kurumumuz %10 gelir kaybına uğramıştır. Ancak amacımız ve hedefimiz sektöre yardımcı olmaktır. Ülkemize gelen gemilere prestijli davranmak, uluslararası standartları sağlamak, su ve kumanya hakkında Dünya Sağlık Örgütüne bilgiler aktararak Türkiye' de bu işleri yapanlara kazanç sağlamak gibi avantajlar yaratmak  " diyerek tüm bunların karşılığında sektörden beklentilerini de şöyle sıralamıştır:

 

1- Acenteler istenen bilgileri doğru , harf hatasız ve zamanında versin. ( Bu bilgiler standart olarak Internetten doldurulabilecek bilgiler olacaktır )

2- Kabotaj Hattında çalışan gemilere yılda bir kere denetim yapacağız ama ilk uygulamadan sonra denetimler köklü olacak, bilgili ve anlayışlı olun.

3- Nakit ödeme işlemlerini 2009 yılını beklemeden durdurun, bir an önce banka kanalı ile ödemelerinizi gerçekleştirin.

 

Çok samimi, karşılıklı anlayış içinde ve tarafları aydınlatan nitelikte geçen bu toplantıyı düzenlemelerinden dolayı Sayın Celal Şahin başta olmak üzere tüm ekibine tekrar teşekkürlerimizi sunarız.

 

4-  FONASBA / ECASBA ÜYELİĞİNİN TEKRAR DEĞERLENDİRİLMESİ :

 

Yönetim Kurulumuzun 16.06.2008 tarihinde yapmış olduğu toplantıda aldığı karar üzerine, gerek dünyadaki gelişmelerin yakın olarak takip edilmesi ve üyelerimize duyurulması gerekse ülkemizde yaşadığımız olayları diğer ülke limanları ile paylaşmak amacı ile FONASBA ve ECASBA kuruluşlarına üye olması amacı ile girişimlerde bulunulmuştur.

 

Ancak üyelik şartları ile ilgili alınan dokümanlarda gerek her ülkeden sadece bir temsilcinin resmi olarak kabul edildiğinin, bunun da şu anda İMEAK Deniz Ticaret Odası olduğunun anlaşılması ve üyelik aidatı olarak beklenenden fazla bir rakamın olması dolayısı ile bu konunun ilerideki yıllara bırakılmasına,

 

5-  ÜYELİK TALEBİ :

 

CSAV Denizcilik Acentesi Anonim Şirketinin Derneğimize hitaben yazdığı 15.07.2008 tarihli yazısı ile yapmış olduğu Dernek üyelik başvurusu incelenmiş, gerek firma gerekse temsilci olarak gösterilen Sayın Aykut Yeşileker’ in durumlarının tetkikinde Derneğimiz Tüzüğünde aranan şartlara uygun olmaları nedeniyle söz konusu firmanın Dernek üyeliğine kabulüne,

 

6-  ISTANBUL UNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİ :

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deniz Ulaştırma, İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Sayın Prof Dr Necmettin Akten Derneğimizi arayarak bu yıl yapılacak mezuniyet törenlerinde birinci olan öğrencilere verilmek üzere diz üstü bilgisayar alımı konusunda Derneğimizden destek beklediklerini belirtmesi üzerine Yönetim Kurulumuz  bu teklifi sosyal sorumluluk ilkeleri içinde ve geleceğin denizcilerini teşvik etmek amacıyla değerlendirmiş ve Denizcilik Bölümü birincisine Derneğimiz tarafından bir adet diz üstü bilgisayar verilmesine karar vermiş idi.

 

Mezuniyet töreni 18 Temmuz 2008 tarihinde Türker İnanoğlu Gösteri Merkezi – Maslak’ da yapılmış olup törene Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ruhi Duman ve Dernek Müdürümüz Sayın Neslihan Başarslan katılmıştır. Denizcilik bölümü birinci, ikinci ve üçüncüsünün kız öğrencilerden oluştuğu törende birinci olan öğrenciye diz üstü bilgisayarı Sayın Ruhi Duman tarafından başarıların devamı dileğiyle verilmiştir.

 

7-  MARMARA ADASI KILAVUZLUK HİZMETLERİ :

 

Kılavuz Kaptan Sayın Mehmet Ali Sökmen’ den alınan 4 Temmuz 2008 tarihli yazıda; Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’ nün oluru ile 18.04.2008 tarihinden itibaren Marmara Adası Saraylar Bölgesindeki limanda Marmara Adası Liman Yönetmeliği’ ne göre kılavuz kaptanlık hizmeti vermeye ve ayrıca görev başı eğitime başladığı, hizmet verilen gemilere Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yayınlanan tarifeler üzerinden serbest meslek makbuzu kesildiği bildirilmektedir.

 

Sayın M.Ali Sökmen’ in irtibat adresi aşağıdaki gibidir:

 

Telefon : 0266 – 887 71 17

Faks     : 0266 – 887 71 63

Gsm     : 0533 – 766 78 97

 

8-  VHF KANALLARININ YETERSİZLİĞİ HAKKINDA  :

 

FLAMA Denizcilik Turizm ve Ticaret Ltd Şti’ inden 15.07.2008 tarihinde e-posta mesajı alınmıştır. Derneğimiz üyesi bulunmayan fakat aramıza katılmasından memnuniyet duyacağımız bu şirketin söz konusu yazı ile tarafımıza yapılan talebinin, Yönetim Kurulumuz tarafından son derece haklı görülmekle birlikte  Derneğimiz üyesi bulunmadığından dolayı maalesef değerlendirilemeyeceğine,

 

9-  DENİZCİ İSTANBUL PROJESİ  :

 

Derneğimizin fikir olarak ve resmi kurum ve kuruluşlarda izin alınması konusunda destek verdiği “ Denizci İstanbul “ adlı projenin sahibi Balkan & Black Sea şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Aykut Güçer,  bugüne kadar alınmış olan izinler doğrultusunda yapmış oldukları çalışmalara ait Yönetim Kurulumuza  bir rapor göndermiştir.

 

Sayın Aykut Güçer’e teşekkür edilerek  çalışmalarının ve başarılarının devamı dilenmiştir.

 

10-  DÜNYA GAZETESİ’ NİN RÖPORTAJ TALEBİ  :

 

Dünya Gazetesi Araştırma ve Geliştirme Servisi, Ağustos ayında yayımlanmak üzere “ Taşımacılık ve Lojistik “ isimli bir katalog çıkartacaklarını bu katalogda Derneğimiz görüşlerinin de yer almasını talep etmiştir.

 

Memnuniyetle karşılanan bu konuda Yönetim Kurulu Üyelerimizin hazırlık yapmasına,

 

11-  DEMO PRODUCTION YAPIM ŞİRKETİNDEN SPONSORLUK TEKLİFİ  :

 

Demo Production Yapım Şirketi, başta İstanbul Ticaret Odası olmak üzere bir çok kuruluşun sponsorluğu ile çekimlerini tamamladığı ve II. Dünya Savaşı sırasında açlıktan yüzlerce kişisini kaybeden Yunanistan’ a yiyecek yardımı taşıyan ancak 4 sefer sonra Marmara adası açıklarında batan KURTULUŞ isimli Türk gemisini konu alan “ Barışı Taşıyan Vapur KURTULUŞ “ isimli belgesel filmi, kiralayacakları bir gemi ile Marmara, Ege ve Akdeniz sahillerinde konserler dizisi ile birlikte göstereceklerinden bahisle Derneğimizin de maddi katkıda bulunmasını talep etmiştir.

 

Derneğimizin maddi imkanlarının kısıtlı olması dolayısı ile maalesef bu talebe yanıt verilemeyeceğine,

 

Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündemde başka madde olmadığından, Başkan saat 14.00 de toplantıya son vermiştir.