Menu

Duyurular


YOİKK İstihdam Teknik Komitesi Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1  / 599-502 = 15/09/2015
 
 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14/09/2015 tarih ve 3679-675/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;

“TOBB’UN 07.09.2015 tarih ve 16776 sayılı yazısına atfen;

“YOİKK İstihdam Teknik Komitesinin  2015-2016 dönemi Eylem Planının TOBB  sorumluluğundaki 6 ncı maddesinin "Güvenceli ve esnek çalışma modelinin uygulanabilirliğine ilişkin çalışma raporu hazırlanması" başlığını taşımakta olduğu ve bu eylem maddesiyle "İş Kanunu'ndaki esnek çalışma biçimleri ile ilgili uygulama ihtiyaçları doğrultusunda özel sektör temsilcilerinin beklentilerini içeren kapsamlı bir rapor hazırlanması" nın  amaçlandığı ifade edilerek Teknik Komite Başkanlığına sunulacak rapor kapsamında değerlendirilmek üzere konu ile ilgili uygulamada karşılaşılan sorunlar ile çözüme yönelik görüş ve önerilerimiz istenmekte olup Odamız görüşüne esas teşkil etmek üzere konuya ilişkin görüş ve önerilerinizin en geç 18 Eylül  2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar(mustafa.yavuzyilmaz@denizticaretodasi.org.tr adresine) bildirilmesi gereklidir”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz