Menu

Duyurular


Yakıt Talep Formu ve Taahhütnamesi Uygulamasından Kaynaklanan Uyuşmazlık

SİRKÜLER NO: 18.4 / 0206-156 = 09/04/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 08/04/2010 tarih ve  1647-179/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“İMEAK Deniz Ticaret Odası Meslek Komitelerince;  

 

-  6 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiş akaryakıt kullanıcılarının, Tebliğin 1 No.lu ekinde yer alan “Yakıt Talep Formu ve Taahhütnamesi” ni dört örnek olarak doldurmaları gerektiği hüküm altına alındığından bahisle,bu Taahhütnamenin doldurularak Vergi Dairesine ve diğer ilgili yerlere verilmesi sırasında daha önceleri hesaplanarak ödenmeyen Damga Vergileri sebebiyle  Vergi Dairelerince Damga Vergisi Raporları düzenlenerek cezalı tarhiyatlar yapılması,

 

- Cezalı tarhiyatlar gönderilen üyelerimizin bir kısmının   vergi mahkemelerinde  iptal davası   açması sebebiyle firmaları  vergi mahkemelerindeki  temsil edecek mali konularda bilgi sahibi bir avukatın Odamız tarafından araştırılarak, üyelerin bilgisine  sunulması,

 

hususları  talep edilmiştir.

 

Yakıt Talep Formu ve Taahhütnamesi Uygulanmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıkla ilgili olarak Odamızca bu konularda yardım alınan Av. Sn. Metin  KAYAÇAĞLAYAN’nın e-posta mesajı Ek’tedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: Av. Sn. Metin  KAYAÇAĞLAYAN’nın e-posta mesajı

 

 

 Dağıtım: Tüm üyelerimiz