Menu

Duyurular


TSE’nin “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Hakkında Genelgesi (MGMB-UMGGB-2016/2)

SİRKÜLER NO: 23.1  / 327-275 = 19/04/2016      

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19/04/2016 tarih ve 1645-314/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
"CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/9)  ile ilgili Genelge Türk Standartları Enstitüsü (TSE)'nin web sayfasında (http://www.tse.org.tr/tr/icerikdetay/20/354/genelgeler-.aspx)  Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı (MGMB) ve Uluslararası Muayene Grup Başkanlığı'nca (UMGGB)  yayınlanmıştır. Bu Genelge'nin 18.04.2016 tarihi itibarıyla denetim başvurusu yapılmış ürünlerin denetimlerinde uygulanacağı ve 2015/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği'ne ilişkin tüm Genelgeler'in yürürlükten kaldırıldığı belirtilmekte ve 18.04.2016 tarihinden önce denetim başvurusu yapılmış ürünler için bu Genelgenin lehteki hükümlerinin uygulanacağı bildirilmektedir.
 
2016/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği'nin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalinin, ithalatçının talebi halinde, "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/9) göre sonuçlandırılacağı ifade edilmekte olup, İthalatta denetlenen ürünlerin tabi oldukları yönetmelikler tablosunun yer aldığı bahse konu Genelge, Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Genel Duyurular" bölümünde yer almaktadır.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Ek : İlgi Genelge
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz