Menu

Duyurular


TIR Karnesi Kapsamı Taşımalarda Ön Beyan Verilmesi Zorunluluğu

SİRKÜLER NO: 8.1 / 308-258 = 11/04/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10/04/2017 tarih ve 1413-272/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın web sayfasında yayımlanan haberde;

TIR Karnesi kapsamı taşımalarda taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesine girişinden önce RO- RO ile gelenler dahil taşıyıcı tarafından ön beyan verilmesine ilişkin uygulamanın 25 Nisan 2017 tarihinde başlayacağı,

Ön beyanın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan Ön Beyan Programı (TIRCUS) veya Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği’nin (IRU) TIR-EPD Programı üzerinden giriş gümrük idaresine elektronik ortamda verileceği,

25/04/2017 tarihinden itibaren giriş gümrük idarelerinde TIR Karnesi’nin Volet-1 tescili esnasında memur tarafından karnedeki bilgilere ilişkin veri girişi yapılması uygulamasına son verileceği, bu bilgilerin TIRCUS Programı’ndan veya TIR-EPD Programı’ndan TIR Karnesi numarası ile TIR Transit Takip Programı Volet-1 Tescil Ekranı’na aktarılacağı, ön beyanı verilmemiş TIR Karnelerinin giriş gümrük idaresinde işleme konulmayacağı ve taşıyıcıdan, TIRCUS Programı veya TIR-EPD Sistemi üzerinden ön beyan verilmesi talep edileceği, ön beyanın taşıtın giriş gümrük idaresine varışından sonra verilmesi durumunda taşıyıcı firma ve taşınan eşyanın risk kriterleri çerçevesinde ayrıca değerlendirmeye tabi tutulacağı,

06/04/2017 tarihinden itibaren gönüllülük esasına göre TIRCUS Programı’nın pilot uygulamasına başlanacağı, bu tarihten sonra firmalarca bu program üzerinden ön beyan verilmesi mümkün bulunmadığı, yabancı taşıyıcı firmaların da kendi adlarına ön beyanda bulunabileceği, belirtilmektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan TIRCUS Programı Kılavuzu ekte yer almaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: TIRCUS Program Kılavuzu

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz