Menu

Duyurular


Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/1)

SİRKÜLER NO: 23.1  / 874-709 = 24/11/2016 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24/11/2016 tarih ve 4435-776/2016 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/1) 24.11.2016 tarih ve 29898 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

 

Bahse konu Tebliğin sektörümüzü ilgilendiren maddeleri, 

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemesinden yararlanan tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri ile tasarım ve ürün geliştirme projeleri uygun görülen şirketler, gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile işbirliği kuruluşlarının destek kapsamındaki faaliyetlerine yönelik performansları Bakanlık tarafından izlenir.

 

(2) Bakanlık, yapacağı inceleme neticesinde, belirtilen faaliyetlerden büyük bir bölümünü gerçekleştirmediği, sağlanan desteği etkin kullanmadığını tespit ettiği tasarımcı şirketlerini, tasarım ofislerini, tasarım ve ürün geliştirme projelerini, işbirliği kuruluşlarının projelerini ve 6/B maddesi kapsamında desteklenen şirketleri her aşamada destek kapsamından çıkarabilir veya destek oranlarında indirime gidebilir."

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

"(3) 6/A maddesi kapsamında desteklenen tasarım ve ürün geliştirme projeleri; proje süresi boyunca, herhangi bir kamu kurumundan başka bir destek programı kapsamında destekten yararlandırılmazlar. 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Ar-Ge ve tasarım merkezleri kapsamında gerek tam zamanlı gerekse kısmi zamanlı olarak desteklenen tasarımcı/modelist/mühendis işbu Tebliğ kapsamında net ücret üzerinden desteklenir."

"(4) 6/B maddesi kapsamında desteklenen gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketler destek süresi içerisinde aynı destek unsurlarını içeren diğer devlet yardımlarından yararlandırılmazlar."

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Tebliğ

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz