Menu

Duyurular


ÖTV’siz Yakıt Uygulamaları Hk. (Fuel Oil – Motorin Dönüşümü)

SİRKÜLER NO: 18.4 / 0540-443 = 10/09/2009


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 09/09/2009 tarih ve  3873-419/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 08.09.2009 tarih ve 30870 sayılı yazısına atfen;

 

1- 07.09.2009 tarihli ve 30809 sayılı Müsteşarlık Olur’una atfen, ÖTV’siz yakıt uygulama esasları kapsamında  yıl içerisinde yıllık yakıt limitini dolduran gemilerin bugüne kadarki  yakıt limiti artırım taleplerinin, 09.12.2005 tarih ve 3750 sayılı Müsteşarlık Genelgesindeki “ÖTV’siz yakıttan faydalanan tüm deniz araçlarına verilebilecek yıllık yakıt limitlerinin her ne sebeple olursa olsun kesinlikle artırılamayacağı” hükmüne uygun olarak cevaplandırıldığı,

 

2- Ancak,  hem fuel oil hem de motorin kullanan gemilerin farklı sefer süreleri ve farklı makine özellikleri nedeniyle fuel oil tahsisatını bitirdiği ve motorin tahsisatını kullanamadığının tespit edildiği ve bu itibarla 07.09.2009 tarih ve 30809 sayılı  Olur gereği, gemi ilgililerinin talebi halinde  yıllık toplam yakıt limitlerinin artırılmaması kaydıyla, yıl içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere, usul ve esaslarının Genel Müdürlüklerinin belirleyeceği şekilde, yıllık motorin limitinden kullanılmayan bölümün fuel oil tahsisatına dönüştürülmesinin  uygun görüldüğü,

 

3- Bu kapsamda,  fuel oil yıllık yakıt limitini dolduran ve motorin tahsisatı bulunan gemilerde bu dönüşümün yapılabilmesi için gemi ilgililerince; Yakıt alım defteri (YAD) ve Jurnal defteri ile birlikte kabotaj sefer sayısı, toplam sefer saati (manevra ve boğaz geçişleri hariç) ve tankında bulunan yakıt miktarı bilgilerini içeren bir dilekçe ile YAD’ı düzenleyen liman başkanlığına başvurulacağı,

 

4- Liman Başkanlığınca YAD ve Jurnal kayıtlarının ÖTV’siz Yakıt Bilgi Sistemi (ÖTVBS) ile karşılaştırılarak ve defterlerin usulüne uygun olarak doldurulup doldurulmadığı kontrol edilerek ve ayrıca  sefer bilgileri Liman Bilgi Sistemi’nde(LBS) mevcut olan YEB bilgileri ile karşılaştırılarak talebin uygun bulunması halinde Liman Başkanlığı’nın görüşüyle  birlikte talebin  Genel Müdürlüklerine  gönderileceği,

 

5- Gönderilen bilgiler doğrultusunda, talebin Genel Müdürlüklerince değerlendirildikten sonra elektronik ortamda gerekli değişikliklerin yapılarak, ilgili liman başkanlığının  bu değişikliği ÖTVBS’de gördükten sonra YAD’ın 7. sayfasında gerekli değişikliği yaptıktan sonra onaylayarak Vergi Dairesi tarafından da onaylanması için donatana teslim edeceği, bildirilmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz