Menu

Duyurular


ÖTV’si İndirilmiş Yakıt Alım Defteri Taahhütnameleri

SİRKÜLER NO: 18.4  / 182-151 = 01/03/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28/02/2017 tarih ve 791-162/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“(a) İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 23.11.2016 tarih ve 4411 sayılı yazısı.

 (b) T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 19.02.2017 tarih ve E.19839 sayılı yazısına atfen;

Gelir İdaresi Başkanlığı’nı hitaplı ilgi (a) yazımızla, ÖTV’si indirilmiş yakıt alım defteri taahhütnamelerinin 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (45) numaralı fıkrası kapsamında damga vergisinden istisna edilip edilmeyeceği hususunda görüş talep edilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan cevabi ilgi (b) yazı ile;

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne 6728 sayılı Kanunun 29’uncu maddesi ile eklenen ve 09/08/2016 tarihinde yürürlüğe giren (45) numaralı fıkrada, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve aynı Kanunun ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen taahhütnamelerin damga vergisinden istisna olduğu hükmüne bağlandığı,

 

Buna göre, başvurumuza konu taahhütnamelerin 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve aynı Kanunun ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenmesi halinde, söz konusu taahhütnamelere Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/45 fıkrası uyarınca damga vergisi istisnası  uygulanacağı tabiidir.

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz