Menu

Duyurular


Gümrük ve Ticaret Konseyi Hk.

SİRKÜLER NO:8.7 / 0393-0273 =  22/06/2012

 

Değerli Üyemiz,

 

Gümrük ve ticaret politikalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliği, 28331 sayı ile bugünkü Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Yayınlanan bu Yönetmelikle Derneğimizin, doğrudan üye olarak Konsey içinde yer alan tek denizci sivil toplum kuruluşu olduğunu gururla ifade etmek isterim.

 

Bilindiği gibi Derneğimiz, uzun bir süredir Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile özellikle denizcilik konularında iç içe çalışmaktadır. Bu çalışmanın ürünü olarak Deniz Ticaret Odası Konseyi dışında yer alan tek denizcilik kuruluşu olmuştur.

 

Söz konusu Yönetmelikte Konseyin görevleri;

 

a) Gümrük ve ticaret alanında yapacağı araştırma, çalışma ve eylemler ile toplumun çeşitli kesimleri ve bu konuda politika belirleyen diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde, uluslararası gelişmeleri izleyen ve değerlendiren, esnek ve hızlı karar alabilen, amaç ve sonuçlara odaklanmış, adil, verimliliği esas alan etkin bir gümrük ve ticaret sisteminin oluşturulmasına katkı yapmak üzere, gerekli strateji ve politikaları objektif esaslara göre belirleyerek görüş ve öneri sunmak,

b) Gümrük ve ticaret alanında hizmet kalitesini yükseltmek ve piyasa düzenine zarar verici unsurlarla mücadele stratejisi oluşturmak üzere, Bakanlığın görev alanına giren faaliyetlerin etkinleştirilmesiyle ilgili görüş ve önerilerde bulunmak ve bu öneriler doğrultusunda taslak mevzuat metinleri hazırlamak,

c) Sistemde aksayan ve uygulamada sorun oluşturan konularda toplumun çeşitli kesimlerinin beklentilerini de tespit etmek suretiyle çözüm önerileri getirmek ve bunları ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek,

ç) Gümrük ve ticaret mevzuatı ile politikalarına ilişkin güncel ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyerek, belirlenen amaçlara uygun bir gümrük ve ticaret politikası oluşturulması için önerilerde bulunmak,

d) Gümrük ve ticaret konularında kanun teklif ve tasarıları ile diğer düzenleyici işlemlere ilişkin olarak Bakanlığın isteği üzerine çalışma, araştırma ve incelemelerde bulunarak görüş bildirmek,

e) Talep edildiği takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonlarında görüş bildirmek,

f) Yukarıdaki bentlerde belirtilen konularla ilgili olarak yapılan çalışmaları izlemek, sonuçlarını değerlendirmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve gerektiği takdirde yayımlanmasını temin etmek.

 

Olarak sıralanmış olup, yapmış olduğumuz çalışmaları değerlendiren, ziyaretlerimizi büyük bir içtenlikle kabul eden ve bizleri dinleyen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı’ mıza ve Gümrükler Genel Müdürü’ müze teşekkürü bir borç bilmekteyiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Recep Düzgit

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz