Menu

Duyurular


Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11)

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0311-218 =  16/05/2012

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 12.05.2012 tarih ve 28290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Tebliğ’de özetle;

 

- 9.12.13. ve 16.madde hükümlerinde değişiklik yapılmış olup,

- Kullanılmış olarak ithal edilen makine ve teçhizatın amacı dışında kullanılması veya 10 uncu madde hükmü saklı kalmak üzere satılması halinde, sağlanan destek unsurları ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.

-  Ekonomi Bakanlığı tarafından herhangi bir nedenle teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde gümrük idarelerince;

a) İptal edilen yatırım teşvik belgesine istinaden Ekonomi Bakanlığınca onaylanan makine ve teçhizat listesi kapsamında gümrüklerinden yapılan ithalat işlemleri tespit edilerek, sağlanan destek unsurları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde geri alınır.

hususları dikkat çekmektedir.

 

Denilmekte olup, ilgi tebliğ ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek : İlgi Tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz