Menu

Duyurular


Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ

SİRKÜLER NO: 1.3/170-139 = 10/03/2008

 

Değerli Üyelerimiz,

 

 “Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (İTG:2008/1)” 10.03.2008 tarih ve 26812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve yeni tarifede ücret tarifesi Dolardan Euro’ya çevrilmiş olup, 8/1/2004 tarihli ve 25340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (İç Ticaret: 2004/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Tebliğin Cezai Hükümler başlığını taşıyan 10. maddesi “Gemi acenteliği faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, bu Tebliğde belirtilen esaslar ile ekte sunulan taban ücret tarife cetvellerini uygulamakla yükümlüdür. Bu Tebliğ ekinde belirtilen taban ücretlerden aşağı hizmet alınamaz ve satılamaz. Bu uygulama dışına çıkanlar; diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 87 ve 93 üncü maddelerine istinaden Deniz Ticaret Odaları tarafından cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiş olup, “Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik” in 21. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Gemi acenteleri verdikleri acentelik hizmetlerinde, belirlenen ve onaylanan gemi acenteliği hizmetleri ücret tarifesi hükümlerine uymak zorundadırlar” hükmü ve ayrıca aynı yönetmeliğin 14. maddesinin 2. fıkrası gereği tüm acentelerin bu tarifeye uymaları zorunludur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesi

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz