Menu

Duyurular


Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine ilişkin Tebliğ Hk.

SİRKÜLER NO:1.3/242-203 = 16/04/2015
 
 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16.04.2015 tarih ve 1645-296/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;

"T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 38548646/434.99 sayılı yazısına atfen;

10 Mart 2008 tarih ve 26812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'in (İTG: 2008/1) halen yürürlükte olduğu, gemi acenteliği faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu Tebliğ'de belirtilen esaslar ile, Tebliğ ekinde sunulan taban ücret tarife cetvellerini uygulamakla yükümlü olduğu, bu uygulama dışına çıkanların, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 5174 sayılı Kanun'un ''Disiplin suç ve cezaları'' başlıklı 87 ve ''Para cezaları'' 93 üncü maddeleri çerçevesinde, Deniz Ticaret Odaları tarafından cezalandırılacağı, belirtilmektedir."

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
EK: İlgi Yazı
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz