Menu

Duyurular


6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılanması

SİRKÜLER NO: 11.5  / 689-560= 09/09/2016 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 09.09.2016 tarih ve 3476-621/2016 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Bilindiği üzere 03.08.2016 tarih ve 6736 Sayılı "Bazı Alacakların Yapılandırmasına İlişkin Kanun" 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Anılan Kanunun 11 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre, üyelerin Yıllık, Munzam aidat ve Navlun hasılatından alınacak oda payı borçları asıllarının ödenmemiş kısmı yer almaktadır. Yukarıda anılanlar haricindeki oda alacakları bu madde kapsamı dışındadır. Bu çerçevede;

 

1-) Anılan madde 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önceki alacakların tahsilini düzenlediğinden, Ekim ayında ödenmesi gereken 2016 yılı 2. taksit Yıllık ve Munzam aidatları ile 01.07.2016 tarihinden sonra hareket eden gemilere ait Navlun hasılatından alınacak oda payı aidatları madde kapsamı dışındadır.

 

2-) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 19.08.2016 tarihinden önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.

 

3-) Üyelerin maddede düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31 Ekim 2016 tarihine kadar oda ve borsaya bir dilekçe ile başvurması şarttır. (Yazı ekinde Yapılandırma başvuru dilekçe örneği yer almaktadır.)

 

4-) Taksitli ödeme yapmak istemeyen (Peşin ödemek İsteyen) üyeler olması durumunda başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla, ilk taksit son ödeme günü olan 30 Kasım 2016 tarihine kadar aidat borcu aslının tamamını peşin veya tek çekim kredi kartıyla yatırarak bu kanun hükmünden yararlanabilir.

 

5-) Başvuru üzerine, oda tarafından üyenin asıl alacağı olan toplam meblağ üyenin talebi doğrultusunda azami altı takside kadar bölünebilir. Üyenin talebi üzerine bölünen taksitler ödeme zamanları ile birlikte üyeye bildirilir. Birinci taksitin son ödeme günü 30 Kasım 2016 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir. (Vade sonu ödeme tarihleri: 31 Aralık 2016 – 31 Ocak 2017  –  28 Şubat 2017 – 31 Mart 2017  – 30 Nisan 2017)

  

6-) Taksitlendirme yapılması halinde, taksit tutarlarından herhangi birinin, anılan maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, bu kapsamda tahsil edilen tutarlar anapara borcundan düşülerek taksitin ödenmediği tarih itibariyleyapılandırma iptal edilerek aidat borçları eski haline döndürülür. Kalan borca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca yürürlükte bulunan oranda gecikme zammı işletilmeye devam edilir.

 

7-) Toplan anapara borç tutarı yukarıda yer alan 5 inci maddede belirtilen şekilde ve yine maddede belirtilen süreleri geçmemek kaydıyla kredi kartına da taksitlendirilebilir.

 

8-) Oda aidat borçları nedeniyle icra işlemlerinin başlatılmış olması durumunda, taksitlendirme için başvuran üyelerin icra işlemleri durdurulur, bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. Taksitlendirme imkânından yararlanmak isteyen borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilir.

 

9-) Borçlarını taksitlendiren askıdaki üyeler, borçlarının tamamını ödemedikleri müddetçe askıdan indirme işlemi yapılmayacak olup, taksitlerin tamamını ödemeleri halinde ise son taksit ödeme günü itibariyle üye odalardan yönetim kurulu kararıyla askıdan indirilir ve bu üyelerin isimleri meslek grupları ve seçmen listelerine dahil edilerek aidat tahakkukları yeniden başlatılır.

 

Yapılandırma süresi içinde askıdan inmek için başvuranların ise yapılandırma sonuna kadar ödeyecekleri taksitlerin toplamını peşin veya Kredi Kartıyla taksitli ödemeleri halinde askıdan indirme işlemi yapılacaktır.”

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz