Menu

Duyurular


60 sayılı KDV Sirküleri Hk.

SİRKÜLER NO: 10.2 / 507-358 = 11/08/2011

 

Değerli Üyemiz,

 

Bilindiği üzere KDV ile ilgili 60 Numaralı Sirküler, Gelirler İdaresi Başkanlığının web sayfasında "Taslak" olarak yayınlanmış ve bu taslak hakkındaki görüşlerimiz Gelirler İdaresi Başkanlığına 5 Nisan 2011 tarihinde gönderilmiş idi.

 

Ancak 25.7.2011 tarihinde yine Gelirler İdaresi Başkanlığının web sayfasında yayınlanan "Güncellenmiş Taslak" da 5 Nisan 2011 tarihli görüşlerimize yer verilmediği, gemi acentelerini ilgilendiren hususlarda büyük bir değişiklik olmadığı sadece sirkülerin İstisna Kapsamına Giren Hizmetler başlıklı 3.2.2.1 nci maddesine "Acente Ücreti veya Acente Komisyonu" nun da ilave edildiği görülmüştür.

 

Bu durum karşısında çalışmalar devam etmiş ve 9 Ağustos 2011 tarihinde Gelirler İdaresi Başkanlığı' na yapılan ziyarete katılınmış, bu ziyarette taleplerimiz şifahi olarak da aktarılmıştır.

 

Özellikle KDV Kanununun 13/b Maddesine dayanarak 60 Numaralı Sirkülerde yer alan "Deniz ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler" başlıklı maddesinde istisna kapsamına girmeyen hizmetler üzerinde aktarılan görüşler - 5 Nisan 2011 tarihli görüş yazımızda kapsamlı bir şekilde belirtildiği halde - Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından not alınmış ancak güncellenmiş taslağın yayına hazır olduğu, değişiklik talepleri ile ilgili çalışma neticelerinin bir sonraki sirkülerde yer alabileceği ifade edilmiştir.

 

Yapılan toplantıda yayına hazır olduğu ifade edilen 60 Numaralı Sirkülerin, 10.08.2011 tarihinde Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın web sayfasında yayınlandığı görülmüştür.

 

Güncellenmiş taslakta yer almayan ve yapılan toplantı sırasında da KDV Kanununun 17/4-o maddesinde tanımlanan hizmetlerin açıkça belirtilmemesi durumunda uygulamada sorunların yaşanacağı tarafımızdan tekrar ifade edilmiştir. Yayımlanan 60 Nolu KDV Sirkülerde bu konu ile ilgili bir ekleme yapıldığı görülmüş olup eklenen metin aşağıdaki şekildedir:

 

3.2.2.3. KDV Kanununun 17/4-o maddesi ile gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması işlemleri KDV'den istisna edilmiştir.

 

Buna göre;

- Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında verilen ve Sirkülerin 3.2.2.1 bölümünde sayılan hizmetler KDV Kanununun 13/b maddesi kapsamında KDV'den istisna olacaktır.

- KDV Kanununun 13/b maddesindeki istisna kapsamına girmeyen ve gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrüklü sahalarda verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ise KDV Kanununun 17/4-o maddesine göre KDV'den istisna olacaktır. Bu Sirkülerin 3.2.2.2 bölümünde yer alan ve Kanunun 13/b maddesi kapsamına girmeyen ardiye ve terminal hizmetleri Kanunun 17/4-o maddesine göre KDV'den istisna olacaktır.

- Liman ve hava meydanlarında verilen hizmetin; KDV Kanununun hem 13/b maddesi hem de 17/4-o maddesi kapsamında istisna olması halinde, bu hizmete ilişkin olarak Kanunun 13/b maddesine göre işlem yapılacaktır.

 

- Liman ve hava meydanlarında verilen ve KDV Kanununda yer alan herhangi bir istisna hükmü kapsamına girmeyen hizmetler genel esaslara göre KDV'ye tabi tutulacaktır.”

Yukarıdaki hususu ve ekte yer alan 60 sıra Numaralı KDV Sirkülerinin tamamını bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
Recep Düzgit
Genel Sekreter

 

 

 

Ek: 60 sıra numaralı KDV Sirküleri

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz