Menu

Duyurular


27 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

SİRKÜLER NO: 8.7  / 149-096 = 20/02/2019 


T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 12.02.2019 tarihli ve 41625286 sayılı yazısı.

İlgi yazıda;

“Bilindiği üzere, 10.01.2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 27 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığımız Genel Müdürlüklerinin görevlerine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

Bu kapsamda, Genel Müdürlüklerce görevlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve kendi içerisinde bütünlüğünün sağlanması amacıyla döner sermaye işletmelerini idari ve mali yönden yönetmek görevinin anılan Kararname ile kurulan Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne verilmesi nedeniyle Bakanlık Makamının 31.01.2019 tarihli 41321787 sayılı onayı ile;

 

Mezkûr Kararnamenin Genel Müdürlüğümüz görevlerini düzenleyen 75 inci maddesinin;

1. (l) fıkrasında yer alan “Yolcu beraberi eşya, kaçak veya kaçak zannı ile yakalanan eşya ve araç ile zorunlu hallerde gümrük denetimine tâbi diğer eşya için geçici depolama yerleri ve antrepolar açmak, açılmasına ve işletilmesine izin vermek, işletmek veya işlettirmek” hükmünün uygulanmasında;

Bakanlıkça açılıp işletilecekler hariç olmak üzere; geçici depolama yerleri ve antrepolara ilişkin tüm işlemlerin Genel Müdürlüğümüzce,

Bakanlığımız Birimlerinde bulunan ve/veya açılacak olan yolcu beraberi eşya, kaçak veya kaçak zannı ile yakalanan eşya ve araçlara ilişkin ambarlar ile zorunlu hallerde gümrük denetimine tâbi diğer eşya için hizmet verilecek geçici depolama yerleri ve antrepolara ilişkin işlemlerin ise hizmette aksamaya mahal verilmemesi amacıyla mevcut uygulamada olduğu hâliyle yerine getirilmek üzere Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünce Yürütülmesi,

2. (ö) fıkrasında ifade edilen “Gümrük laboratuvarları kurmak, tahlil metotlarını hazırlamak ve çalışmalarını düzenlemek, laboratuvarlarda yapılan tahlillerin ücretlerini tahsil etmek ve bu laboratuvarların faaliyetleri için ihtiyaç duyulan tüm giderleri karşılamak,” hükmünde yer alan “laboratuvarlarda yapılan tahlillerin ücretlerini tahsil etmek ve bu laboratuvarların faaliyetleri için ihtiyaç duyulan tüm giderleri karşılamak” ile,

3. (p) fıkrasında yer alan “Gümrük idarelerinin denetimi altındaki alanlarda yükleme, boşaltma, nakletme, elleçleme, ambarlama, tartım ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,” Görevlerinin de Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünce yürütülmesi uygun bulunmuştur.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz