Menu

Duyurular


2017 Yılı Sayıştay Denetimi (Yolluk İşlemleri)

SİRKÜLER NO: 8.7  / 056-037 = 22/01/2019 


T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 11/01/2019 tarih ve 40603242 sayılı yazısında;

 

İlgi: T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 15.05.2018 tarihli ve 34254882 sayılı yazısı.

“Bilindiği üzere, Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan Bakanlığımız 2017 Yılı Denetim Raporu’nun “5. Denetim Bulguları” bölümü Bulgu 10 (Fazla Çalışma Yolluğu Tahsilâtı ve Ödemelerinde Hatalı Uygulamalarda Bulunulması) maddesinde yer alan hususlar ile ilgili olarak, yolluk işlemlerinin tekemmülünde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 221 inci maddesi, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 122-124 üncü maddeleri, 74 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ve 2010/45 sayılı Genelge hükümlerine gümrük idarelerince uyulması ile konunun Bölge Müdürlüklerince takip edilmesi ilgi yazımız ile talimatlandırılmıştı.

Bu sefer Sayıştay Başkanlığından alınan 23.11.2018 tarihli, 1857187 sayılı yazıda özetle; (mülga) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile (mülga) Ekonomi Bakanlığının 2017 yılı hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda tespit edilen bulgularla ilgili olarak, 2018 yılında yeni bir işlem yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise bu işlemlerin bildirilmesi ve kanıtlayıcı belgelerinin gönderilmesi, yapılmamış ise nedenlerinin açıklanması talep edilmektedir.

Sayıştay Başkanlığınca eleştiri konusu edilen hususlar ile ilgili olarak, ilgi yazımızda belirtilen hususlar çerçevesinde yolluk uygulamasının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi ve bu çerçevede;

1- Yükümlüler tarafından personelin işlem mahalline götürülüp getirilmesi durumunda veya işlem mahalline gidilmesini gerektirmeyen işlemler için yükümlülerden yolluk ücreti tahsil edilmemesi,

2- Yükümlülerden global/toptan yolluk tahsilatı yapılmaması,

3- Personelin, Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve sorumluluk alanlarına uygun işlerde görevlendirilmesi ile yolluk tutarının yalnızca görevlendirilen personele ödenmesi,

 

Hususları,”

Belirtilmektedir.

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz