Menu

Duyurular


“Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik”

SİRKÜLER NO: 11.5 / 660-557 = 19/10/2015
 
 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19/10/2015 tarih ve 4077-740/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan "Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik" 19.10.2015 tarih ve 29507 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
 
Bahse konu Yönetmeliğin amaç ve kapsamı;
"MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması, yürürlüğe konulması, güncellenmesi ve yürürlükten kaldırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
 
(2) Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır."
 
şeklinde olup; yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 
Söz konusu Yönetmelik Odamız web sayfası  (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yayınlanmaktadır.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Ek 1: İlgi yönetmelik
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz